GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI- İŞ ORTAĞI – TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

KIRAN HOLDİNG A.Ş. (KIRAN”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi;

toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere https://www.kiran.com.tr/kvkk de yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden KIRAN ile paylaşılan ve KIRAN tarafından işlenen kişisel veriler şu şekildedir:

Kimlik Bilgisi Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.
İletişim Bilgisi Adres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.
Özlük Bilgisi SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi vs.
Hukuki İşlem Bilgisi Adli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Tedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.
Finans Bilgisi Bilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.
Sağlık Bilgisi Muayene raporları
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi Adli sicil kaydı.
Diğer Plaka bilgileri, vekaletname bilgileri, imza sirküleri vs.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ

KIRAN olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile KIRAN’ın meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın/ temsilcilerinizin kişisel verilerini, tarafımıza sözlü, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya KIRAN tesis, şube ve yerleşkelerinde bulunan kameralar veya KIRAN çağrı merkezi aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KIRAN tarafından şu hallerde işlenmektedir:
Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;

Kişisel verileriniz, yine KIRAN Veri İşleme, Veri Saklama ve İmha Politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. KIRAN tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde yahut açık rızanıza istinaden, KIRAN’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası, sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülebilmesi, belirli kamu otoritelerinin zorunlu kılması, iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi, KIRAN’ın ve KIRAN ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; yurtiçinde ve/veya yurtışında, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta Deniz Nakliyat, DATİ Yatırım Holding, Deniz Line, Marin Romorkör, Rize İnşaat Yatırım, Tuzla Shipyard, Hanbulk ile iş ortaklarımız ile, güvenlik hizmetini sağlayan güvenlik şirketi ile, KIRAN’ın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bağımsız denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile iş sağlığı ve güvenliği şirketleri ve bu şirketlerin yetkili kıldığı uzmanları ve gümrük müşavirleriyle, gümrük ve liman otoriteleri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.kiran.com.tr/kvkk adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.